ביטוח חבר מושב – משק חקלאי

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לכל תחומי פעילות חבר המושב בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לחבר המושב, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

כיסוי לרכוש הנמצא בתחום חצרי המשק והקשור בעיסוקיו של חבר המושב:
כיסוי לרכוש זה כולל מבנים שאינם למגורים, רכוש נייד לרבות מכונות, ציוד, ריהוט וקבועות המשמשים למטרות פעילותו של חבר המושב כחקלאי. הכיסוי הינו על בסיס נזק תאונתי בלתי צפוי.

נזקים כתוצאה של פריצה, שוד או כל ניסיון לכך, וכן נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע, אינם מכוסים במסגרת הגדרת מקרה הביטוח, אך ניתנים לבחירה ע"י המבוטח תמורת פרמיה.