ביטוח אחריות מקצועית מבטח בעלי מקצוע שונים מפני תביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית,

רשלנות, מחדל או המטה שנעשו בתום לב.

הצורך של הביטוח הינו חיוני, מאחר וקיומו של הביטוח מאפשר לבעל מקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות.

הכיסוי הביטוחי ניתן עד לגובה האחריות המוסכם של חברת הביטוח הנקוב בפוליסה.

ביטוח אחריות מקצועית מיועד לבעלי מקצועות חופשיים, רופאים, רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, מנהלי השקעות, מדריכי ספורט,  מתווכים ועוד.